Kosten en tarieven

Verzekerde zorg
Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Verder willen we graag dat je bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs meeneemt.
Als de zorgverzekeraar geen contract met ons heeft gesloten krijg je na afloop van de behandeling een factuur, de betalingstermijn is twee weken. Dit kan door het betalen van de factuur of door het verstrekken van een automatische machtiging. Bij de tweede of eventueel derde betalingsherinnering wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van jou als cliënt.

Bij betalingsachterstand is je behandelaar bevoegd om verdere behandeling op te schorten totdat je als cliënt aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan.

Niet verzekerde zorg
Voor verzekeraars waarmee geen contract is afgesloten hanteren wij 95% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de specialistische ggz.

Tarief overig (zorg)product: Het maximum OZP-tarief voor de prestatie “ozp niet-basispakketzorg consult”, vastgesteld door de NZa, is voor 2018 € 101,03 per sessie. Het tarief is 100% van dit vastgestelde tarief.

Tarief zelfbetalers: Voor verzekeraars waarmee de praktijk geen contracten heeft afgesloten, wordt 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de specialistische GGZ in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Je bent als cliënt verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij je zorgverzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt, ben jij als cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Het kennismakingsgesprek wordt eveneens in rekening gebracht, ook als je afziet van verdere behandeling.

No-show

Kun je niet op een gemaakte afspraak bij ons langskomen, prima dat overkomt ons allemaal wel eens. Wel willen we graag dat je je afspraak op tijd (minimaal 24 uur voorafgaand aan je afspraak). Bij niet tijdig afzeggen kunnen we in jouw plaats mogelijk geen nieuwe afspraak plannen met een andere client. In dat geval is je behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid bij je in rekening te brengen. Dit betekent dat je als client naast de kosten voor de behandelingen nog een aparte factuur krijgt. Deze factuur komt voor je eigen rekening en kan niet bij je zorgverzekeraar ingediend worden.

Het tarief voor een no-show bedraagt € 69.